User login

Home

ตรวจสอบการรับหนังสือเวียน

หนังสือเวียน

ลำดับที่ เรื่อง ตรวจสอบการอ่านหนังสือเวียน
1
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560...
2
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารอุทยานนวัตกรรม สนว
3
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
4
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
5
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
6
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
7
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม...
8
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
9
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGiST by EPPO
10
เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
11
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของ สป.อว.
12
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของ สป.อว.
13
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของ สป.อว.
14
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
15
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)
16
การซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
17
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6...
18
แจ้งเปิดการใช้งาน "ระะบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
19
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
20
รายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561