User login

Home
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทริยา ไชยมณี
ชื่อเล่น : อ้อม
ตำแหน่ง : ผช.ปคร.
หน่วยงาน : สปคร.
อีเมล์ : pattariya@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 02-333-3844
เบอร์แฟกซ์: 02-333-3884
ที่อยู่ : ชั้น 5
ชื่อ-นามสกุล : นายรวี ตีวกุล
ชื่อเล่น : วี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สปคร.
อีเมล์ : rawee@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3967
เบอร์แฟกซ์: 02-333-3938
ที่อยู่ : ชั้น 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธี
ชื่อเล่น : จิน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สปคร.
อีเมล์ : jindamas@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3876
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์
ชื่อเล่น : มด
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน่วยงาน : สปคร.
อีเมล์ : jitranuch.t@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 4076
เบอร์แฟกซ์: 02-333-3938
ที่อยู่ : ชั้น 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัย
ชื่อเล่น : ติ๋ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยงาน : นก.
อีเมล์ : sureeya@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3962
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 5