User login

Home
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์
ชื่อเล่น : เกด
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : กพร.
อีเมล์ : sikhanat@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3974
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา สุจิตวรสาร
ชื่อเล่น : แอม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน่วยงาน : กพร.
อีเมล์ : chutima@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3971
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 3
ชื่อ-นามสกุล : รัตน์สุดา ตันศรีสกุล
ชื่อเล่น : นุ้ย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : ratsuda@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 02 333 3714
เบอร์แฟกซ์: 02 333 3836
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นางปรียาภรณ์ พรประภา
ชื่อเล่น : ตุ๊ก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : preeyaporn@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3706
เบอร์แฟกซ์: 02-333-3836
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต สวัสดี
ชื่อเล่น : นิต
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : kanit.s@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3708
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 2