User login

Home
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์วรากร ขุนพลพิทักษ์
ชื่อเล่น : เต๋า
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : pongwarakorn.k@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3704
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริขวัญ อุรัชโนประกร
ชื่อเล่น : อาย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : sirikuan.u@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3710
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอด บุตรสีพลอย
ชื่อเล่น : รอด
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : boonrod.b@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ
ชื่อเล่น : ป้อ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : siranath@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3709
เบอร์แฟกซ์: 02-333-3835
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทพัทธ์ ทนต์ประเสริฐเวช
ชื่อเล่น : ตุ้ม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : nantapat@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3712
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 2