User login

Home
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรชีรา เพ็ชร์ช้อย
ชื่อเล่น : กิ๊ฟ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : oncheera.p@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3716
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธมลวรรณ ทองประกอบ
ชื่อเล่น : เมษา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : thamolwan.t@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3715
เบอร์แฟกซ์: 02 333 3835-6
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต ภูริเวทย์
ชื่อเล่น : ม่อน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : alongkot@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3713
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง
ชื่อเล่น : แอ้
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : boonjira@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3712
เบอร์แฟกซ์: 02 333 3931
ที่อยู่ : ชั้น 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสมสกุล นุชดำรงค์
ชื่อเล่น : จุ๋ม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยงาน : สร.
อีเมล์ : somsakul@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3707
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 2