User login

Home
ชื่อ-นามสกุล : นายสรนิต ศิลธรรม
ชื่อเล่น :
ตำแหน่ง : ปวท.
หน่วยงาน : ปวท.
อีเมล์ : soranit.s@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 02-333-3997
เบอร์แฟกซ์: 02-333-3944
ที่อยู่ : ชั้น 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ฟัก
ชื่อเล่น : อาร์ท
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน : ปวท.
อีเมล์ : saowaluck.p@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3977
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงจันทร์ มาดำสาย
ชื่อเล่น : กบ
ตำแหน่ง : ช่วยราชการ
หน่วยงาน : ปวท.
อีเมล์ : -
เบอร์ติดต่อ : 3977
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
ชื่อเล่น :
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา ปอว.
หน่วยงาน : ที่ปรึกษา ปวท.
อีเมล์ : tiamboon@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 02-333-3987
เบอร์แฟกซ์: 0
ที่อยู่ : ชั้น 7
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
ชื่อเล่น :
ตำแหน่ง : รอง ปวท.
หน่วยงาน : รองฯ ปวท. (ปฐม)
อีเมล์ : pathom.s@mhesi.go.th
เบอร์ติดต่อ : 3989
เบอร์แฟกซ์:
ที่อยู่ : ชั้น 3 (ทางเชื่อม)